Ons doel

Ons doel is om professionals die werken in de wijkverpleging op een krachtige manier te positioneren als kerndisciplines in de maatschappelijke gezondheidszorg. Hierbij zetten we ons in voor kwalitatief goede beroepsuitoefening en willen wij de belangen van deze beroepsgroep behartigen in de meest ruime zin van het woord.

Voor De Wijk denkt dit te bereiken door:

  1. Het vergroten van kennis en vaardigheden van onze leden, het borgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening via een vakbekwaamheidsregister, stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het faciliteren van kennisuitwisseling tussen de leden.
  2. Het fungeren als aanspreekpunt namens de beroepsgroep voor overheden en het uitoefenen van invloed op wet- en regelgeving en op al het beleid dat de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging raakt.
  3. Het versterken van het imago van de wijkverpleging.
  4. En alle andere activiteiten die in de ruimste zin van het woord bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de vereniging.

Onze ambitie

Vanuit de beroepsgroep is de ambitie ontstaan om zich meer te ontwikkelen richting Community Health Nursing. Dit is een variant van de maatschappelijke gezondheidszorg die in Engelstalige landen is ontwikkeld en waarvan de mogelijkheden in Nederland gedurende een aantal jaren helaas grotendeels is afgebroken. Deze ambitie komt voort uit een groot verantwoordelijkheidsgevoel: voor cliënten, voor de professionals en voor de samenleving.

De plaats waar de zorg wordt geboden – thuis bij de cliënt- is niet het meest kenmerkende voor de wijkverpleging. Wijkverpleging kan inderdaad bij de cliënt thuis worden geboden, maar ook elders. Het is niet de plaats, maar het type problemen en behoeften en de wijze waarop de zorg wordt geboden dat kenmerkend is voor wijkverpleging.
De term thuiszorg is daarom ook minder toepasselijk.
Hiervoor willen wij, wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, individueel en als team de verantwoordelijkheid op ons nemen en verantwoording aan de maatschappij afleggen voor werkelijk professioneel handelen en de resultaten hiervan.

De beroepsgroep staat voor 3 idealen:

  1. De gezondheid van het individu, gezin en gemeenschap wordt weer inhoudelijk een leidend begrip voor wijkverpleging en wijkziekenverzorging; en vanuit dat ideaal staan gezondheid – opgevat als een proces van streven naar optimaal lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden- gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming centraal;
  2. Naast aandacht voor gezondheid, staat aandacht voor ziekte centraal. Daarbij wordt rekening gehouden met de 3 betekenissen van ziekte: ervaren (on)gezondheid (illness), ziekte als aandoening (disease) en ziektegedrag (sickness), en het ondersteunen van de cliënt en zijn naasten in hun adaptief proces centraal staat;
  3. Wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden maken gebruik van uitgangspunten en werkwijzen die horen bij een MGZ- of community perspectief, waarbij zij speciale aandacht besteden aan gezondheidsbevordering en vermindering van ziektelast.

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Wijkverpleging Voor De Wijk wil een bijdrage leveren om deze ambitie en idealen van de beroepsgroepen werkend in de wijkverpleging te realiseren, te onderbouwen en te verankeren. We rekenen hier toe iedereen die werkt in de wijk.

Het bestuur

De initiatiefnemers van Voor De Wijk hebben het jaar 2018 gebruikt om het ontwikkelpaspoort te bouwen en ter beschikking te stellen aan de professionals in de wijk. In 2019 nemen we de tijd om het ontwikkelpaspoort verder onder de aandacht te brengen van de professionals. Daarnaast zullen we gevoed door ervaringen van gebruikers en wensen die we zelf hebben gaan bouwen aan versie 2.0.